Ръководство

Председател

Доцент д.н. Владислав Александров Лазаров

Владислав Лазаров
Владислав Лазаров е роден през 1978 г. в гр. Своге. Завършва средното си образование в 22 СОУ „Г. С. Раковски“ в гр. София и в 91 Немска езикова гимназия „Д-р К. Гълъбов“ като частен ученик през 1996г. Магистър е по право от Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", по „Национална сигурност и отбрана“ във Военна Академия „Г. С. Раковски“ и по „Стопанско управление“ в Технически Университет – София. Защитава докторска дисертация през 2009 г. в Академия на МВР. Придобива научна степен „Доктор на науките“ през 2016г. в Университет по библиотекознание и информационни технологии. От 2021г. е доцент в катедра ,,Национална сигурност“, факултет „Информационни науки“ на УниБИТ.

Бил е Парламентарен секретар на МВР, сътрудник в комисии на Народното събрание. От 2021г. е член на Съюза на учените в България, от същата година членува във Федерацията на научно-техническите съюзи-Научно-техническа секция „Машиностроене“. Главен редактор е на списание „Трудово-производителните кооперации в социалната и солидарна икономика".
От ноември 2023г. е член на управителния съвет на Българска стопанска камара.
От 2024 г. е член на Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет на Република България.

Владислав Лазаров има управленски опит и експертиза в работата и партнирането с организации и предприятия в сферата на социалното предприемачество. В системата на ТПК работи от юни на 2000г. От 2006г. изпълнява  функцията на парламентарен секретар на НС на ТПК. От 2011г. до 2023г. е председател на УС на ВПК“Импулс-21“. През декември на 2021г. е избран за Председател на УС на възстановения ГС на ТПК-София. През април на 2022г. е избран за заместник Председател на НС на ТПК. През ноември 2023г, на XV-тия редовен Конгрес на НС на ТПК е избран за Председател.
 

Доцент д.н. Владислав Лазаров ползва немски, руски, английски език.

 

Председател на Контролен съвет

инж. Диана Йорданова Гочева-Вангелова

Диана Гочева-Вангелова

Диана Йорданова Гочева-Вангелова е родена през 1973 г. в град София. Завършва средното си образование в 128 СОУ „Алберт Айнщайн“ в паралелка с разширено изучаване на английски език. През 1996 г. завършва висшето си образование като магистър-инженер по електоника и автоматика в Техническия университет - София, специалност „Микроелектроника и технология на микроелектронното производство“, а през 1997 г.- специалност „Банки и Финансов бизнес“ в Свободен факултет на Технически университет-София.

От 1997 г. до 2018 г. работи в ТПК „Димитър Благоев“, като експерт международно сътрудничество.

От 2004 г. е член на УС на ТПК „Димитър Благоев“.

От 21.03.2018 г. е Управител на „ДИБИКО“ ЕООД и Зам. председател в ТПК „Димитър Благоев“.

През годините инж.Диана Гочева взима активно участие в разработването на системата по качество ISO 9001:2008 на ТПК „Димитър Благоев“, както и в разработването на редица успешни проекти за ТПК „Димитър Благоев“ и за „Дибико“ ЕООД.

Диана Гочева ползва английски език.