Ръководство

Председател

Божидар Тодоров Станчев

Божидар СтанчевБожидар Тодоров Станчев е роден през 1949 г. в гр. София. Семеен е от 1972. Има две деца.

Божидар Станчев има висше образование. Завършил е и Висшата школа по мениджмънт и маркетинг „Марком“.

През 1970 г. започва работа в Съвета за взаимно осигуряване членовете на ТПК към Централния съюз на ТПК като инспектор по социално осигуряване и охрана на труда и работи като такъв до края на 1989 г. От 01.01.1990 г. е назначен за ръководител на почивно дело в Съвет за взаимно осигуряване на членовете на трудово-производителните кооперации (СВОЧ на ТПК) и има водеща роля в процеса на връщането на кооперативните почивни бази в СВОЧ на ТПК. С решение на Управителния съвет на ЦС на ТПК е избран за председател на СВОЧ на ТПК, като заема тази длъжност през периода от 01.07.1996 г. до закриването на СВОЧ на ТПК с отмяната на Указ № 265/1953 г. за взаимно осигуряване членовете на ТПК от 01.01.2000 г.

Божидар Станчев е сред инициаторите за учредяване на акционерното дружество „Турмедико“ към НС на ТПК и негов първи изпълнителен директор. Към настоящия момент е член на Съвета на директорите.

На състоялия се на 14.11.2019 г. ХIV Конгрес на НС на ТПК Божидар Станчев е избран за член на Управителния съвет на съюза, а на проведеното на 19.12.2019 г. заседание на Управителния съвет е определен за заместник Председател на НС на ТПК.

На проведения на 08.06.2021 г. конгрес на Европейската конфедерация на производствените кооперации и кооперациите за услуги – CECOP Божидар Станчев е избран за член на Управителния съвет на CECOP.

На състоялия се на 01.07.2021 г. извънреден Конгрес на НС на ТПК Божидар Станчев е избран за Председател на НС на ТПК.

 

Зам. Председател

Доцент д.н. Владислав Александров Лазаров

Владислав ЛазаровВладислав Лазаров е роден през 1978 г. в гр. Своге. Завършва средното си образование в 22 СОУ „Г. С. Раковски“ в гр. София и в 91 Немска езикова гимназия „Д-р К. Гълъбов“ като частен ученик през 1996г. Магистър е по право от Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", по „Национална сигурност и отбрана“ във Военна Академия „Г. С. Раковски“ и по „Стопанско управление“ в Технически Университет – София. Защитава докторска дисертация през 2009 г. в Академия на МВР. Придобива научна степен „Доктор на науките“ през 2016г. в Университет по библиотекознание и информационни технологии. От 2021г. е доцент в катедра ,,Национална сигурност“, факултет „Информационни науки“ на УниБИТ.

Бил е Парламентарен секретар на МВР, сътрудник в комисии на Народното събрание. Член е на Международната полицейска асоциация със седалище Женева-Швейцария и асоцииран член на Асоциацията на полицейските началници на Република България. От 2021г. е член на Съюза на учените в България, от същата година членува във Федерацията на научно-техническите съюзи-Научно-техническа секция „Машиностроене“. Главен редактор е на списание „Трудово-производителните кооперации в социалната и солидарна икономика " и е член на редакционната колегия на списание „Българска полиция“.От 2022 година е член на консултативния съвет към Българска стопанска камара по въпросите на Европейския зелен пакт и в частност инициативата ЕК „Подготвени за цел 55“.

Владислав Лазаров има управленски опит и експертиза в работата и партнирането с организации и предприятия в сферата на социалното предприемачество. В системата на ТПК работи от юни на 2000г. От 2006г. изпълнява съвместно с г-жа Лиляна Велева функцията на парламентарен секретар на НС на ТПК.От 2011г. до момента е председател на УС на ВПК“Импулс-21“.През декември на 2021г. е избран за Председател на УС на възстановения ГС на ТПК-София. През април на 2022г. е избран за заместник Председател на НС на ТПК.

Доцент д.н. Владислав Лазаров ползва немски, руски, английски език.