Организационна дейност

Дейността на отдела е изключително разнообразна и обхваща всички направления в дейността на Националния съюз на ТПК.

Главната цел в организационната дейност на НС на ТПК е укрепването и развитието на системата, съхранение на нейната цялост и единство.

Основни насоки в организационната дейност:

  1. Организация и провеждане на редовните Общи събрания в ТПК и РС на ТПК;
  2. Издигане ролята на Регионалните съюзи за организационното укрепване на системата;
  3. Усъвършенстване на членствените взаимоотношения;
  4. Повишаване организационната подготовка на ръководните кадри в системата;
  5. Организиране и провеждане различни мероприятия и събития на Националния съюз;
  6. Присъждане на кооперативни отличия на НС на ТПК;
  7. Честване на Международния кооперативен ден.

Отдел „Организационна дейност“ към Националният съюз на ТПК е организатор на много разнообразни мероприятия, събития, чествания, които периодично се публикуват в сайта на НС на ТПК в рубриката „Актуално“.

Отделът поддържа постоянен контакт с председатели и специалисти от кооперациите, членуващи в Съюза, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за хората с увреждания, сродни неправителствени и партньорски организации и др. министерства и ведомства.

Подпомага кооперациите при установяване на контактите им с МТСП и АХУ и при разработването на проекти към Агенцията за хората с уврежданията.

Подготвя и организира провеждането на Управителните съвети на НС на ТПК.

Набира необходата информация за изчисляване на членския внос към НС на ТПК и за издръжката на Дирекция „Финансов контрол“. Изчислява дължимите вноски, отразява постъпленията и дава справка-информация за издължаването на членския внос към Съюза и издръжката за финансов контрол.

Организира подготовката и отпечатването на рекламни и други материали за различните мероприятия, организирани от НС на ТПК.

 

инж. Христина Вътева
главен експерт

Телефон: +359 888 401 079
E-mail: ;