Статут и функции

Националният съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК) е независима организация, която доброволно обединява на национално ниво трудово-производителни коопераци (ТПК, ТПКИ), регионални съюзи (РС) на ТПК и други кооперативни организации – юридически лица, и работи в съответствие с кооперативните принципи и кооперативната демокрация.

Съюзът е юридическо лице със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков" № 11, регистриран е в кооперативния регистър по ф.д. № 17/51 г. и по ф.д. № 3339/1995 г. на Софийския градски съд, пререгистриран е в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000696508, притежава печат, емблема и рекламно-търговска марка.

НС на ТПК се представлява от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателите заедно и поотделно.

За изпълнение на основната си цел и предмет на дейност, НС на ТПК осъществява следните функции и задачи:

- Представлява и защитава интересите на членовете си пред международните, европейските, държавните, общинските, обществените и другите органи и организации в страната и чужбина;

- Разработва стратегически насоки, програми и концепции за развитие на Съюза и кооперативните дейности;

- Провежда политика на разширяване социалните функции на ТПК и ролята им на фактор в социалната и солидарна икономика;

- Насърчава и подпомага социалното предприемачество на членовете си;

- Провежда политика на евроитеграция на своите членове;

- Организира и провежда европейски и регионални форуми за социално предприемачество, кооперативни фестивали, конференции и кръгли маси по важни теми за субектите на социалната и солидарна икономика;

- Предоставя организационно-методическа помощ на членовете си, съдейства при подбора на ръководните им органи и подпомага учредяването на нови кооперации и кооперативни организации;

- Участва с проекти по европейски и национални програми и подпомага членовете си при участието в международни, европейски, национални и регионални бизнес-програми и в проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз;

- Съдейства за технологичното обновление и внедряване на европейски и международни стандарти, информационни технологии и иновации;

- Организира и провежда маркетингова дейност чрез фестивали, изложби, панаири, бизнес-форуми и др. и предоставя на членовете си съответна информация;

- Съдейства за осигуряване заетост на хората с увреждания в обичайна, специализирана и защитена работна среда;

- Предоставя услуги на и за хора с увреждания и поема застъпническа роля в тяхна полза;

- Координира и подпомага създаването на организации и сдружения в областта на стопанската, инвестиционна, културна и социална дейност на членовете си;

- Предоставя правна помощ на членовете си и съдейства за съхраняване и опазване на кооперативното имущество;

- Организира и провежда обучение, повишаване квалификацията чрез Центъра за професионално обучение (ЦПО);

- Извършва финасово-контролна дейност на кооперациите и кооперативните съюзи чрез специализирания си орган Дирекция „Финансов контрол”;

- Набира и обобщава необходимата информация от съюзните членове и изготвя отчети и анализи във връзка с дейността си;

- Съдейства за подобряване трудовата рехабилитация и условията на труд на хората с увреждания с цел повишаване трудовата заетост на такива лица сред членовете на Съюза, за тяхната социална и трудова реализация и защита на интересите им;

- Като организация на работодатели, в която членуват кооперации на хора с увреждания, участва в Националния съвет за хората с увреждания към Министерския съвет и дава становища и предложения за усъвършенстване на нормативната уредба за повишаване трудовата заетост на хората с увреждания;

- Провежда социалната политика в системата на Съюза като подпомага членовете си в областта на здравеопазването, здравословните и безопасни условия на труд и отдиха на член-кооператорите и съдейства за провеждане на културно-просветна, художествена, спортно-туристическа и друга самодейност на член-кооператорите;

- Осъществява партньорство с Националното сдружение на Общините в Р България и органите на местното самоуправление за подпомагане и насърчаване дейността и развитието на кооперациите;

- Подпомага и насърчава сътрудничеството между членовете си и общините с цел създаване на по-благоприятни условия за тяхното развитие като субекти на социалната и солидарна икономика;

- Осъществява взаимодействие с другите кооперативни съюзи, държавните, общинските, обществените и други органи и организации в страната и Европейския съюз. Прави предложения до Народното събрание, Президенството, Министерския съвет и други компетентни органи за решаване на проблеми на членовете си и дава мнения и становища по законопроекти и други актове, касаещи кооперативната система и активно участва в общественото им обсъждане;

- Осъществява международна дейност и сътрудничество с европейски и международни организации и кооперативни съюзи и участва в дейността им;

- Работи в тясно сътрудничество с кооперативни организации от страните-членки на Европейския съюз за създаване на Европейски кооперативни дружества с българско участие;

- Организира стопанска, социална и културна дейност и я осъществява пряко, чрез предприятия или в сдружение с членовете си, както и с кооперативни и други организации в страната и чужбина;

- Осъществява стопанска дейност чрез едноличното си дружество „Турмедико“ ЕАД;

- Съдейства за уреждане на възникнали спорове между членовете си чрез доброволен арбитраж и други форми;

- Осъществява и други организационни, представителни, координационни, правни, защитни и контролни функции в интерес на своите членове;

Националният съюз на ТПК извършва своята дейност при спазване на Закона за кооперациите, българското законодателство и своя устав.