Канал за вътрешно подаване на сигнал по закона за защита на лицата

КАНАЛ ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ (ЗЗЛПСПОИН)

Каналът за вътрешно подаване на сигнали за нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) актове на Европейския съюз в областта на:

 1. Обществените поръчки;
 2. Финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 3. Безопасността и съответствието на продуктите;
 4. Безопасността на транспорта;
 5. Опазването на околната среда;
 6. Радиационната защита и ядрената безопасност;
 7. Безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 8. Общественото здраве;
 9. Защитата на потребителите;
 10. Защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 11. Сигурността на мрежите и информационните системи;
 12. Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 13. Нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
 14. Нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 15. Извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
 16. Правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 17. Трудовото законодателство,

е създаден на основание чл.13, ал.1 от ЗЗЛПСПОИН и се управлява по начин, гарантиращ пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятстващ достъпа на неоправомощени лица до тази информация, както и да дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания съобразно закона.

На основание по чл.14, ал.1 от ЗЗЛПСПОИН, Председателят на Националния съюз на трудово-производителните кооперации е определил със своя заповед  Длъжностно лице в НС на ТПК,  като служител в организацията, който да отговаря  за реда и условията за подаване и разглеждане на сигнали, съгласно чл.16 от ЗЗЛПСПОИН.

Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали писмено, включително чрез електронна поща, или устно. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок. За регистрирането на сигнали НС на ТПК използва формуляр по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали, който съдържа най-малко следните данни:

 • трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
 • имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 • конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 • дата на подаване на сигнала;
 • подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Ако сигналът не отговаря на изискванията по ал.1 на чл.15 от ЗЗЛПСПОИН, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на този закон и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

За подаване на сигнали може да се свържете с длъжностното лице по всяко време:

 • Чрез имейл:  signali@uniontpk.com;
 • По телефона: + 359 2 980 59 45
 • По поща: гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков" № 11, ет. 5

Формуляр по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали:  Формуляр за регистриране на сигнал съгласно ЗЗЛПСПОИН