ТПК "Михаил Дашин"

Самоков

Рождената дата на Т П К - МИХАИЛ ДАШИН " е 22.02.1955 г. като Обединена трудово-производителна кооперация, основана в резултат на обединението на няколко от години действащи местни кооперации с различен предмет на дейност и услуги в гр. Самоков /на 60 км. от София и 10 км. от Боровец/.

Навлизайки в шестото си десетилетие кооперацията работи като производител и реализатор на шuвашка конфекция, работно облекло, всякакви спортни и работни ръкавици.

Значителни постижения има и в сферата на други услуги: железарски услуги, ел.инсталации и ел. табла, ел.обзавеждане, бобиньорство, ремонт на ел. уреди и др. услуги. В стремежа си да натовари наличната техника и свободни мощности, кооперацията провежда политика на максимална откритост за всички свои клиенти. ТПК е кооперация с традиции, която е пазарно ориентирана, проявява гъвкаввст в работата си и се отнася с внимание и респект към желанията на клиентите. Главната цел на кооперацията е, запазвайки съществуващите пазари и клиенти, да открие нови пазарни ниши и привлече нови клиенти, като се опира на традиционно високото качество и надеждност на производството и услугите, професионализма на кадрите си и новият пазарен подход в управлението.

ДЕВИЗЪТ на кооперацията е: ТРАДИЦИИ - ПРОИЗВОДСТВО - КЛИЕНТИ.

 

Председател: Надя Георгиева Костова
+395 893 485 718

 

Адрес: Самоков, ул. "Търговска" № 20
Телефон: +359 722 66 100
E-mail: