Кооперация БТС-Екскурзоводи

София

История и мисия

През 2020г. стартира проект за създаване на първата в България туристическа кооперация.
Кооперацията е създадена като доброволно сдружение на физически лица, които чрез съвместни действия, взаимопомощ и сътрудничество, извършват стопанска и търговска дейност по смисъла на действащите в Република България Търговски закон и Закон за кооперациите.
Като търговско дружество със стопанска цел, кооперацията осъществява съвместна дейност с Български туристически съюз, туристически сдружения, както и с неправителствени организации, изпълняващи дейности с идеална нестопанска цел и представени от сдруженията на екскурзоводите в България(Асоциацияна екскурзоводите в България, Съюз на екскурзоводите в България и други), Национален съюзна трудово–производителните кооперации и Софийски градски съюз на трудово –производителните кооперации.
Кооперацията е член на Националниясъюзнатрудово–производителните кооперациии един от учредителите на Софийски градски съюз на трудово– производителните кооперации, където бе избрана да отговаря за социалните дейности.
Основните цели на кооперацията са:

 • Осигуряване на качествени екскурзоводски услуги за удовлетворяване изискванията на клиентите в максимална степен при съблюдаване на икономическите интереси на екскурзоводите и водачите на туристически групи и рационално използване на наличните материални, трудови и финансови ресурси.
 • Повишаване на професионалната квалификация, образованието и практическата подготовка, необходими за гарантиране на общоприетите стандарти и съвременни изисквания за упражняване на професията на екскурзовода и водача на туристически групи.
 • Осигуряване и поддържане на актуална информация за туристическите забележителности чрез съвременни, включително дигитални средства.
 • Участие в разработване и утвърждаване на стандарти за работа на екскурзоводите и водачите на туристически групи по направления. Главният критерии за качеството напредлаганите от нас услуги е нарастването на броя на туристите, посещаващи населени места с развита туристическа инфраструктура и предлагащи разнообразни туристически продукти. Основнанаша цел е увеличаване на продажбите и удовлетворяване на желанията наклиентите.

Дейности

 1. Екскурзоводски и преводачески услуги:
  • Предоставяне на екскурзоводски услуги от лицензирани екскурзоводи и водачи в България и чужбина за туристически групи, самоорганизирани групи и индивидуални туристи в страната и чужбина, включително корпоративни клиенти и организации, детски и младежки групи.
  • Предоставяне на комплексни решения, свързани с туристически пътувания на организирани групи, самоорганизирани групи и индивидуални туристи в страната и чужбина, включително корпоративни клиенти и организации, детски и младежки групи.
  • Предоставяне на услуги, свързани с придружаване на чуждестранни гости, симултанни и консекутивни преводи;
  • Предоставяне на преводачески услуги при организиране и реализиране на местни и международни мероприятия – посещения на чуждестранни делегации, симпозиуми, конгреси, работни и делови срещи и други.
 2. Курсове и обучения:
  • Организиране, провеждане и удостоверяване на курсове за професионално обучение на екскурзоводи и тур – лидери, съгласно изискванията на закона за туризма и образованието.
  • Организиране, провеждане и удостоверяване на практически занимания и професионални стажове на завършилите обучение, включително в системата на средното и висше образование, съгласно изискванията на закона за туризма и образованието.
  • Организиране, провеждане и удостоверяване на специализирани езикови курсове за квалификация и/или преквалификация в сферата на туризма.  Организиране и провеждане на образователни курсове, включително общо и специализирано, присъствено и онлайн езиково обучение на деца, ученици и възрастни.
 3. Консултантски дейности:
  • При създаване на кооперации, свързани с туристическата индустрия.
  • При кандидатстване по програми и проекти за финансиране, свързани с туристическата индустрия.
  • При необходимост от осъществяване на маркетингова дейност и проучвания на територията на Република България.
  • При създаване, реализация и популяризиране на туристически продукти на местно и национално ниво от туристически информационни центрове (ТИЦ).

Предимствата да работите с нас са:

 • Дългогодишен опит и гарантирано качество на предлаганите екскурзоводски, преводачески и туристически услуги.
 • Възможности за предоставяне на екскурзоводски и преводачески услуги на голям брой чужди езици, вкючително редки езици.
 • Възможности за организиране, провеждане и удостоверяване на професионални стажове и практически занимания на завършилите средни и висши учебни заведения в областта на туризма.
 • Възможности за ползване на добре оборудвана и удобна учебна и хотелска база в гр. Банкя.
 • Възможности за организиране на пътувания, почивки, мероприятия и обучения на хора с увреждания и хора в неравностойно социално положение.
 • Възможности за организиране на пътувания, почивки, мероприятия и обучения на детски и младежки групи.

 

Председател: Петър Игнатов Вълков

 

Адрес: София, бул. "Васил Левски", №75, ет.5
Телефон: +359 888/511 539
E-mail: