ТПК "Мара Денчева"

Плевен

ТПК „Мара Денчева“е специализирано предприятие на хора с увреждания, основана на 13.12.1963г. Основната цел на кооперацията е да осигурява работа на хора с увреждания, да им предостави възможност за интегриране в обществото, възможност за социално включване чрез труд.
В Кооперацията работят 42 човека. 21 от работещите са с 50 и над 50% намалена трудоспособност в следствие заболявания на опорно-двигателната система, сърдечно-съдови и такива с леки ментални увреждания.
Материално-техническата база е осъвременена и изцяло отговаря на пазарните изисквания.

 

Социална политика:

Превенцията в здравето и безопасността при работа, създаването на качествени работни места и съхраняване на трудовия потенциал е инвестиция в сдравето и благоденствието на работещите, то е отговор на политиката за социална интеграция на хората в неравностойно положение – да имат достъп до качествени работни места, да се трудят и да получават доходи, които да гарантират живота и достойството им.
През последните години ръководството на Кооперацията си постави амбициозната цел да превърне управлението на здравето и безопасността при работа в основен приоритет на цялостната фирмена политика, а от там да увеличи броя на трудоустроените лица работещи в Кооперацията.
Основни направления на социалната политика на Кооперацията са:

 • Превенция на риска на работното място – създаване на микроклимат и работна среда, отговарящи на изискванията на Наредба №7/1999г.;
 • Превенция на здравето – редовни профилактични прегледи, осигуряване на курортолечение на лицата с намалена работоспособност в базите на НС на ТПК за рехабилитация и балнеолечение, като разходите са изцяло поети от НС на ТПК, осигуряване на работно облекло и ЛПС;
 • Интегриране на лицата с намалена работоспособност в трудовия колектив, издигане самочувствието им и социалната им ангажираност чрез организиране на съвместни екскурзии и тийм билдинг с участието на целия колектив, които са изцяло финансирани от Кооперацията.

 

ТПК „Мара Денчева“ поетапно е инвестирала в създаване на благоприятна среда за труд и почивка и закупуване на ново съвременно оборудване, като акцентът е върху задоволяване на специфичните потребности и нужди на лицата с намалена трудоспособсност, за създаване на равни условия на труд и живот. Извършен е цялостен ремонт на работните, складовите и административните помещения. Облика на Кооперацията вдъхва увереност и създава комфорт на трудещите се.

Дейности:

През годините ТПК „Мара Денчева“ е развивала разнообразни дейности – шивашка, производство на изделия от хартия и картон, дамски чанти, булченски аксесоари, изделия от пластмаса, извършвани са книговезки услуги.
Днес Кооперацията е специализирана в конфекционирането на дамски облекла.

Постигнати резултати:

Въвеждането на нови технологии облекчава труда на работещите в Кооперацията, а високопроизводителни машини разширяват възможностите за интегриране чрез труд на хората с увреждания. Отвоювани работни места прилагайки този принцип могат да се посочат чрез въвеждане в екзплоатация на нови машини:

 • кроялна техника, повишаваща производителността;
 • нов банциг ограничаващ възможността от трудова злополука;
 • подлепваща ролкова преса;
 • специални машини с компютърно управление –илична и копчена;
 • понт машина;
 • автомат за филетки;
 • автомат за програмируеми шевове и пришиване на етикети;
 • шевни машини с автоматично отрязване на конеца и автоматична заячка в началото и края на шева.

ТПК „Мара Денчева“ разработи иновативно решение на проблема за намаляване производствените разходи за електроенергия, чрез внедряване на инсталация за производство на зелена енергия от фотоволтаичен тип.

Председател: Данаил Начев Начев
0888/400 557

 

Адрес: Плевен, ул. "Гренадерска" № 3
Телефон: +359 64/826 174
E-mail: