Окръжен съюз на трудово производителните кооперации - Плевен

ЕИК 114508486

Плевен

Председател: Данаил Начев Начев

 

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Плевен, Община: Плевен

Адрес: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. "Гренадерска" № 3
Телефон: +359 888 400 557
E-mail: