Ms. Yordanka Gosheva
Chief Accountant
Phone: +359 2 423 34 40
E-mail: y.gosheva@uniontpk.com;

Ms. Iliyana Petkova
Cashier and accounting
Phone: +359 2 983 16 35
E-mail: i.petkova@uniontpk.com;