ТПК "Нов свят"

Благоевград

ТПК „Нов свят” е създадена през 1945 година по инициатива на група занаятчии – шивачи, които със собствени машини и инвентар започват производство на облекла, които се раздават на гражданите по наряд.

За кратко време, въпреки трудностите и изпитанията, кооперативната форма на организацията успява да наложи и да покаже своите предимства. Кооперацията бързо разширява своята дейност, увеличава се броят на производствените звена, разкриват се и първите отдели за дамски поръчки и плетачески услуги. Тази тенденция на ускорено развитие и разширяване на дейностите се запазва през 50-те и началото на 60-те години, когато с предимство се развива производството на конфекция за вътрешния пазар и износ, и се обособяват първите за тази цел по-големи специализирани групи за изработване на поли, панталони, рокли, ризи и палта.

По същото време се изгражда и нова производствена сграда, с откриването на която през 1957 г. обемът на производство нараства повече от 2 пъти, продукцията за износ се увеличава на 45 хиляди броя годишно, а броят на заетите член кооператори достига 360 души.

В периода след началото на 60-те години в духа на новата икономическа политика приоритет в развитието на кооперацията се дава на дейностите, свързани с извършване на услужи на населението. За сравнително кратък период от време на територията на общината се изграждат над 30 обекта за услуги, разширява се обхватът и номенклатурата на услугите, въвеждат се нови форми на обслужване. Кооперацията се утвърждава като водеща в региона и страната по задоволяване потребностите на населението с шивашки услуги.

През 70-те години, вследствие на преструктуриране на кооперативната система и преминаване на дейности от едно предприятие към друго, започва изграждането на поредната за кооперацията база, която през 1981 г. е напълно завършена и благоустроена. В нея се организира ново и незастъпено до този момент производство на одеала, килими, черги, ресначи, юргани, дюшеци, открива се и нов цех за дамски манта с капацитет 50 хил. бр. годишно.

Съвременната база, разкриването на нови дейности, застъпената специализация и подобряване качеството на стоките и услугите са в основата за постигането на незапомнени до тогава темпове и показатели на развитие. За постигнатите резултати две поредни години ТПК „Нов свят” е носител на различни отличия, а за 1982 год. е излъчена за национален първенец в отрасъл шивашко–текстилен от системата на кооперативните организации.
Три години по-късно, през 1985 г. в току-що изградената най-модерна по това време база за комплексно обслужване на населението се открива модна къща „Яна” за изработване на бутикови и авангардни спортни облекла, с чиято марка кооперацията участвува в редица национални и международни изложения. Благодарение на доброто си представяне на престижния конкурс „Интермода - 86”, ТПК „Нов свят” е определена за домакин на следващото издание на форума през 1987 година.

Преходът към пазарно стопанство в началото на 90-те години засяга кооперацията. Временните проявления на спад на производството и движение на кадрите бързо са овладени. Започва процес на стабилизиране, възстановяване на одържавеното имущество и модернизиране на базата. През 2002 – 2005 година се реализира инвестиционен проект „Реконструкция и модернизация на технологичното оборудване и сградния фонд”, който променя изцяло визията на кооперацията.
Днес ТПК „Нов свят” е една гъвкава и конкурентноспособна фирма с модерна база и съвременно оборудване, с ясно изразена специализация и добри позиции на пазара.
Признание за постиженията и отдаденост на качеството е присъдената на ТПК „Нов свят” „Международна златна звезда за качество”, Париж, 2005 г.

Председател: Елена Светославова Катранджиева
0879/409768

 

Адрес: Благоевград, ул. "Т.Александров" № 41
Телефон: +359 73/884 511
E-mail:
Уеб сайт: http://novsvjat.com/