Регионален форум за социално предприемачество гр. Варна

05/11/2018

Регионален форум за социално предприемачество гр. Варна

За първи път в България Министерството на труда и социалната политика съвместно с Националния съюз на трудово-производителните кооперации организират Регионален форум за социално предприемачество. Първото издание ще се проведе в гр. Варна от 09 до 11 ноември 2018 г.

Социалната и солидарна икономика е във фокуса на Европейския съюз през последните години. Тази специфична част от обществено-икономическите процеси дава поле за изява на особена предприемаческа инициатива, която си поставя като основна цел постигане на социални резултати.

Социалното предприемачество е ориентирано към разрешаване на конкретни социални проблеми, както и или към подобряването на средата и качеството на живот. То е свързано с осъзнаването на нуждите на местната общност и обединяването на усилията на ресурси от публичния и частния сектор.

През тази година по инициатива на Министерство на труда и социалната политика бе разработен и приет Закон за предприятията от социалната и солидарна икономика. С този акт, България се нареди до водещите европейски държави, създали специализирано законодателство.

Регионалният форум надгражда провеждащият се в гр. Пловдив вече 7 години Европейски форум за социално предприемачество чрез поставяне акцент върху местното значение на този вид икономика Това мотивира изясняването на регионалната среда и предизвикателства пред успешното развитие на социалното предприемачество.

В рамките на форума ще бъдат проведени изложение на социални предприемачи от варненски регион и кръгла маса по проблемите на социалната икономика в региона.

Изложението на социалните предприемачи от варненски регион цели запознаване на варненската общественост с техните продукти. Участници в изложението са: предприятия и кооперации за хора с увреждания от Националния съюз на ТПК, Съюза на глухите в България, Националната федерация на работодателите на инвалиди и Българската асоциация за невромускулни заболявания.

Закупуването на продукти от социалните предприятия е израз на съпричастността на обществото с тяхната дейност и реална подкрепа за развитие на социалната и солидарна икономика във варненски регион.

Кръгла маса „Развитие на социалната и солидарна икономика в България. Възможности за социално предприемачество“

Кръглата маса ще се проведе в два тематични панела:

Панел 1: „Развитие на социалната и солидарна икономика в България“

Панел 2: „Регионални предизвикателства пред развитието на социалната и солидарна икономика“

В рамките на Панел 1 ще се осъществи представяне на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. Участници са представители на МТСП, Областна управа, Община Варна, научни среди, социални предприятия и кооперации, представители на местната общност. Сред дискутираните теми ще бъдат:

  • Ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика – 100 г. Национален съюз на трудово-производителните кооперации;
  • Роля на държавата като двигател за развитие на съвременна социална и солидарна икономика;
  • Ролята на община Варна за насърчаване на социалното предприемачество;
  • Предизвикателства пред създаване на успешни социални предприемачи;
  • Социалният ангажимент на бизнеса при взаимодействие със социалните предприемачи;

В рамките на Панел 2 ще бъдат представени успешни модели на социално предприемачество от региона Сред акцентите на панела са: „нормативна среда“, „обществени потребности“, „роля на публичния и частния сектор“ представяне позициите на заинтересованите страни - държавните органи, органите на местната власт, социалните предприемачи и представители на местната общност.

ПРОГРАМА

 

 

09.11.2018г.

 

10:00 – 19:00 Изложение на социални предприемачи от варненски регион (Фестивален и конгресен център, касово фоайе)

11:00 – Официално откриване на Регионален форум за социално предприемачество гр. Варна. (Фестивален и конгресен център, касово фоайе).

13:30 – 17:00 Кръгла маса „Развитие на социалната и солидарна икономика в България. Възможности за социално предприемачество“

13:30 – 15:00 Панел I „Развитие на социалната и солидарна икономика в България“

15:00 – 15:30 Кафе пауза

15:30 – 17:00 Панел II „Регионални предизвикател- ства пред развитието на социалната и солидарна икономика“

 

10.11.2018г.

 

10:00 – 19:00 Изложение на социални предприемачи от варненски регион (Фестивален и конгресен център, касово фоайе)

 

11.11.2018г.

 

10:00 – 16:00 Изложение на социални предприемачи от варненски регион (Фестивален и конгресен център, касово фоайе)

https://www.facebook.com/RFSE2018/

Назад