Обучителен курс "Камериерки"

11/12/2023

Центърът за професионално обучение към НС на ТПК, организира квалификационен курс по професия „Камериер“, в дневна форма на обучение, за членове на кооперации, от системата на НС на ТПК. Начало на курса – 13. 12. 2023 г. Желаещите да се запишат в курса трябва да подадат заявление /по образец/ и съответните документи до Директора на ЦПО към НС на ТПК на адрес: София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №11, кабинет № 507.   

                                                                                   Образец !

ДО ДИРЕКТОРА                                                          вх. № ………./…………… г.
НА ЦПО КЪМ НС НА ТПК
ГР. СОФИЯ
                                                         ЗАЯВЛЕНИЕ
                          от ..................................................................................
                    с ЕГН ................, л. к. № ..................., изд. ....................,  от .......................,
                                     адрес .................................................

 
             Уважаеми господин директор,
             Моля, да бъда записан/а в квалификационен курс по професия „Камериер“, код 811030, специалност „Хотелиерство“, код 8110301 в дневна форма на обучение. 
             Прилагам следните документи:
             1.    Диплома за завършено образование;
             2.    Карта за предварителен медицински преглед;
             3.    2 броя снимки

Дата ................                                                  С уважение:..................
гр.  ................                                                     подпис:......................    
 

Назад