Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Център за обучение и научно обслужване /ЦОНО/ Център за обучение и научно обслужване /ЦОНО/
Център за обучение и научно обслужване /ЦОНО/

ЦОНО е структурно звено на НС на ТПК. Той обслужва ТПК и ТПКИ, включени в системата на Съюза. Разработва теоретико-методологическите и практико-приложните въпроси на обучението на кадрите от системата на НС на ТПК.
- Изработва единна план-програма за повишаване квалификацията на ръководните кадри, специалистите и работниците от системата на НС на ТПК. Организира и провежда различни видове и форми за повишаване на квалификацията им с преподаватели от ВУЗ и експерти от централните ведомства. С решение на УС на НС на ТПК са създадени девет Регионални центрове, които под методическото ръководство на ЦОНО извършват обучение на кооперативни кадри.
- Разработва бизнес-проекти за нови инвестиции и внедряване на НОУ-ХАУ за развитие в производствените дейности на ТПК.
–     Самостоятелно и с партньори от западни страни разработва проекти по програми на Европейския съюз за повишаване квалификацията на ръководни кооперативни кадри.
–     Извършва научно-изследователска работа за ролята на ТПК в развитието на социалната икономика на България.
За разработване на нормативни документи формира научни колективи.
- Развива сътрудничество с кооперативните движения на европейските и други страни на света в областта на повишаването квалификацията на кадрите.


Правилник за дейността на ЦОНО ›› проф.д-р ик.н.Никола Андреев
директор

Телефон: 02/983 59 98
E-mail: andreev@uniontpk.com


Център за професионално обучение
Център за професионално обучение

Центърът е структурно обособено специализирано учебно-квалификационно звено на НС на ТПК.
Въз основа на издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 20072470/19.09.2007 г. Центърът осъществява професионално обучение на лица, навършили 16 години, за придобиване на квалификация по професия или част от професия, както и нейното усъвършенстване и други дейности незабранени от закона.
Основните задачи на Центъра са чрез осигуряване на професионално обучение за придобиване на квалификация да се осигури:
1. Професионална квалификация на заети лица в кооперативната система и другите сектори на националното стопанство, позволяваща да има:
- запазване на съществуващото раобтно място;
- повишени възможности за кариера на работното място;
- професионална мобилност чрез реализация в друга професия.
2. Професионална квалификация на безработни лица
3. Професионална квалификация на мениджъри на малки и средни предприятия
4. Формиране на нагласа в обществото за непрекъснато професионално обучеине като фактор за успешна професионална и личностна реализация.
5. Осигураяване на високо качество на професионалното обучение съобразно изискванията на пазара на труда.

Организационните форми на обучение са: квалификационен курс, група и индивидуално обучение.
Формата на учебните занятия са: присъствени, задочно, дистанционно, дневни и вечерни.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се установява със свидетелство.
Свидетелството за професионална квалификация се получава от лицата, които имат завършено образование или завършен клас, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.


проф.д-р ик.н. Никола Андреев
директор

Телефон: 02/983 59 98
E-mail: andreev@uniontpk.comCreated & Hosting by BIAnet