Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Комплексна рехабилитация в ТПКИ Комплексна рехабилитация в ТПКИ
Комплексна рехабилитация в ТПКИ

В Националния съюз на трудово-производителните кооперации членуват 27 специализирани производствени кооперации за трудоустроени лица. В тях при специални условия на труд работят около 1180 член-кооператори с различна степен на увреждания. Приоритет в работата на НС на ТПК е да търси възможности и средства за подпомагане дейността на кооперациите, където работят хора с увреждания в областта на трудовата рехабилитация, социалната интеграция, насърчаване на производството, подобряване условията на труд, да съдейства за промени в нормативната уредба.

За по-бързото интегриране на хората с увреждания в обществото съюзът работи в следните направления:

–     Трудова рехабилитация – разработване на социални и бизнес проекти със съдействието на ЦПО, субсидирани от държавния бюджет и получавани от Агенцията за хора с увреждания /АХУ/.Добри резултати от участие в тези конкурси имат: КТ „Черноморка” Бургас, ПКИ „Миролюбец” Ловеч, ТПКИ „Рила” Благоевград, ТПКИ „Първи май” Смолян, ТПКИ „Виктория” София, ТПКИ „Атанас Тешовски” Гоце Делчев, ТПКИ „Петър Мирчев” Кърджали, ТПКИ „Родина” Варна, ТПКИ „Иглика” Шумен и др. С получените средства бяха въведени съвременно оборудвани технологии, повиши се качеството и конкурентноспособността на продукцията, създадоха се по-добри здравословни и безопасни условия за труд за хората с увреждания, осигурен бе достъп до работните места и администрацията.

–     Професионално ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация с частично финансово подпомагане от Съюза;

–     Социална рехабилитация – курортолечение в почивните бази на Съюза, спорт, дозиран туризъм;

–     Общи рехабилитационни нужди – маркетингови проучвания – финансово подпомагане на ТПКИ за участия в панаири, базари, изложби и др.; проучване и внедряване на чуждестранния опит; разширяване внедряването на ИСО-9001 чрез подготовка и обучение.

НС на ТПК подпомага и представлява специализираните кооперации пред държавните и обществени органи и организации в страната и чужбина и се ползва с доверието на изпълнителната власт като коректен партньор в областта на социалната политика към хората с увреждания в ТПКИ.

НС на ТПК, с решение на Министерския съвет на Република България, е представителна организация на национално равнище и членува в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. където защитава интересите на ТПКИ и участва в разработването на защитното законодателство в тази насока.

Към Националния съюз е изграден Консултативен експертен съвет, работещ по проблемите на хората с увреждания и дава становища по актуални за ТПКИ въпроси.

 

Кооперациите за хора с увреждания са:
-          традиционни производители на облекла от текстил и трикотаж, бельо, кожени изделия, играчки и сувенири;
-          водещи в производството на работно облекло, бебешка и детска конфекция;
-          признати в бранша на опаковките от пластмаса, полиетилен, велпапе и картон.
-          тяхната продукция отдавна е спечелила доверието на българския и чуждестранен потребител. Носител е на златни медали от престижни търговски международни панаири и изложения.


 

д-р Георги Георгиев
ръководител направление "Кооперативно развитие"

Телефон: 02/987-00-66
E-mail: georgiev@uniontpk.com
Created & Hosting by BIAnet