Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Обществена поръчка за канцеларски материали
04.12.2017

 
Възложител: Летище София ЕАД
Номер: 00533-2017-0025
Адрес на профила на купувача: https://sofia-airport.bg/профил-на-купувача/процедури-по-зоп/доставка-на-канцеларски-материали-и-0
Процедура: Публично състезание
Описание: Пълният обхват на поръчката включва доставки по заявка на възложителя на канцеларски материали и консумативи определени по вид, прогнозно количество и обособени позиции, посочени в Техническото задание за съответната обособена позиция и „Примерно разпределение на доставките общо за всички обособени позиции“. Възложителят ще сключи отделни договори за всяка от обособените позиции.Срокът на договора за всяка обособена позиция е 1 (една) година, считано от датата на сключването му, или до достигане на стойността му с включена опция от 30 % за съответната обособена позиция, което от обстоятелствата настъпи първо.Доставките в срока на договора за всяка обособена позиция ще се извършват след писмена заявка от възложителя за реално необходимите количества и видове артикули.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/12/2017 17:00Created & Hosting by BIAnet