Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Обществена поръчка за канцеларски материали
04.12.2017

 
 Раздел I: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси  
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ чрез ТП на НОИ - Шумен 1210825210231
бул. Симеон Велики № 60
Шумен BG333 9700 България
Димитър Чакъров, Лалка Илиева и Юрий Йорданов +359 54855890/+359 54855815/+359 54855892
ObshtestveniPorachki@shumen.nssi.bg +359 54855840
Интернет адрес/и www.noi.bg https://tenders-public.nssi.bg/tp/shu
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://goo.gl/Lkgprq

Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 
7400      BGN
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.2) Описание 
„Доставка на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен” – съгласно приложение № 4. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 
22852000      
22852100      
30197220      
30199500      
30145100      
22816100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

Административна сграда на ТП на НОИ - Шумен, с адрес гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” № 60

Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на канцеларски материали необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Шумен, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации. Kанцеларските материали следва да бъдат оригинални и фабрично нови.
Количествата посочени в техническите спецификации са прогнозни, без възложителят да се ангажира с тяхното усвояване. Възложителят може да заявява артикули извън номенклатурата посочена в техническите спецификации, по официален каталог/списък на участника актуален към момента на подадената заявка, съдържащ цялата гама на предлаганите артикули със съответните продажни цени без включен ДДС. В техническото предложение на всеки участник, следва да се посочи размер на търговската отстъпка (в %) от цените в представения с офертата официален каталог/списък.
Доставки по поръчката ще се извършват до изчерпване на сумата по договора или до изтичане срока му.
Настоящата поръчка е предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания в частта за обособенa позиция № 2, чиито предмет е включен в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС № 591/18.07.2016г.
Когато участниците са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, същите следва отговарят на условията посочени в чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки.
В процедура за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция № 2 могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на участници специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
 

   
 
 
II.2.6) Прогнозна стойност
4530.00      BGN
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/04/2018  / 31/03/2019 
 
II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора,а за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания в размер на 2% от стойността на договора,под една от формите,посочени в чл. 111,ал.5 от ЗОП,по избор:Парична сума,банкова гаранция или застраховка която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 05/01/2018    17:00 
 Created & Hosting by BIAnet