Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Обществена поръчка за работно облекло
20.11.2017

 Възлагащ орган 
Община Русе 000530632
пл. Свобода 6

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/335/index.html

Видовете предпазни средства, работно и униформено облекло, които са предмет на доставката са подробно описани в Техническата спецификация - неразделна част от настоящата поръчка), включително техните основни характеристики.
Всички артикули, предмет на тази поръчка следва да отговарят на изискванията, описани в додументацията и Техническата спецификация.
Работното и/или униформено облекло следва да бъде придружено от сертификат, когато такъв се изисква и инструкции на производителя.
В седемдневен срок след подаване на заявка от възложителя, спечелилият участник следва да вземе размерите на посочените от възложителя работници и/или служители с оглед доставката в предложения срок.
Необходимото работно облекло ще се взема за всяка календарна година, след предварителна заявка от възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 
291666.67      BGN
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.2.4) Описание на обществената поръчка
В съответствие с разпоредбите на ЗОП процедурата е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като обектът попада в обхвата на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Тези лица (специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания) трябва да отговарят на условията в чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 27/12/2017    17:30 
Created & Hosting by BIAnet