Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Обществена поръчка за униформено облекло
23.07.2018

 
Столичен електротранспорт ЕАД 121683785
ул. Подполковник Калитин №30
София BG411 1233 България
Ивайло Узунов +2 8334101
ivuzunov1@gmail.com +2 9316184

Интернет адрес/и

http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=category&id=3&Itemid=29&lang=bg

Доставка на униформено облекло- общо до 3600 броя.
II.1.4) Кратко описание:
„Доставка на униформено облекло”, разделена на 2 обособени позиции:
-Обособена позиция 1: Доставка на униформено облекло;
-Обособена позиция 2: Доставка на връхно облекло.

I.2.14) Допълнителна информация
:
При подаване на офертите си участниците задължително представят следните мостри:
-1 бр. панталон мъжки-летен, 1 бр.панталон мъжки- зимен ;
-1 бр. пола- лятна, 1бр. пола -зимна;
-1 бр дамски панталон летен, 1 бр. дамски панталон зимен. Приемането на мострите и връщането им ще бъде в съответствие с ППЗОП и условията посочени в техническите спецификации и характеристики посочени в документацията.


II.2.14) Допълнителна информация:
При подаване на офертите си участниците задължително представят следните мостри:
-1 бр. мъжко яке с качулка /лятно/зимно/.
-1 бр. дамско яке с качулка /лятно/зимно/.Приемането на мострите и връщането им ще бъде в съответствие с ППЗОП и условията посочени в техническите спецификации и характеристики посочени в документацията.

 

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите 22/08/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Управлението на "Столичен Електротранспорт" ЕАД, намиращо се в гр. София, ул."Подполковник Калитин" №30

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.


 


 
Created & Hosting by BIAnet