Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Обществена поръчка за работно облекло
02.03.2018

 
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Клисура към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян /правоприемник на ТП ДГС Розино/
Номер: 02718-2018-0029
Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=1235
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции за нуждите на ТП „ДГС-Клисура””. Поръчката включва 3 обособени позиции, както следва:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 включва доставка на защитни ръкавици, защитни каски и защитен гащеризон; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 включва доставка чрез покупка на защитни ботуши; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 включва доставка чрез покупка на горски якета. Описание на стоките по вид и характеристики се съдържа в техническата спецификация – Приложение №2 от съответстващата на обществената поръчка документация. Всички стоки, предмет на поръчката, включени и в трите обособени позиции, следва да бъдат доставени на място в административната сграда на ТП „ДГС-Клисура” при заявка, отправена от възложителя. Срокът на доставка е не по-дълъг от 10 (десет) работни дни. В заявките си възложителят ще описва броя на необходимите стоки, както й размерите, когато е приложимо
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/03/2018 17:00Created & Hosting by BIAnet