Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Обществена поръчка за работно облекло
15.02.2017

 
Възложител: ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
Номер: 00233-2017-0007
Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на поръчката е доставка на работно и специално облекло за персонала на ДП НКЖИ,по обособени позиции: Обособена поз.№1-студозащитни облекла Обособ.поз.№2-сигнални и прахозащитни облекла Обособ.поз.№3-трудногорими облекла и ръкавици Обособ.поз.№4-облекло за защита на главата и сигнална тениска с къс ръкав Изделията по обособ.поз.№4 са включени в списъка по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП,определен с Решение №591 от 18 юли 2016 г., на стоките и услугите,предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти,чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. Изработването на облеклото се извършва в съответствие с техническата спецификация за съответната обособ.поз. към документацията за участие в процедурата,и по мостри еталон,предоставени от Възложителя за разглеждане, всеки работен ден в ЦУ на ДП НКЖИ до крайния срок за подаване на оферти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/03/2017 16:45Created & Hosting by BIAnet