Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Отчет за субсидията от държавния бюджет 2018 г. Отчет за субсидията от държавния бюджет 2018 г. Отчет за субсидията от държавния бюджет 2018 г. Отчет за субсидията от държавния бюджет 2018 г.
Отчет за субсидията от държавния бюджет 2018 г.
02.01.2019

                                                                                                                      Приложение 2а

 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД

 

 

  Национален съюз на трудово-производителните кооперации /НС на ТПК/

 

за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

 

         

 

Извършени дейности:   

 

 
Доплащане за намалена работоспособност 1.      Изплатено доплащане за намалена работоспособност на хората с увреждания, работещи в ТПКИ за първо, второ и трето тримесечие на 2018 г.
Професионално ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация
2.      Проведени обучителни семинари за председатели и специалисти от специализираните кооперации и предприятия в системата на НС на ТПК
Социална рехабилитация
3.      Провежда се безплатна рехабилитация на хора с увреждания - първа и втора смяна в хотел „Жеравна”-гр.Банкя и първа смяна в хотел „Ропотамо“-Приморско 4.      Провежда се безплатна рехабилитация на хора с увреждания – трета, четвърта и пета смяна в хотел „Жеравна”-гр. Банкя и втора смяна в хотел „Ропотамо“-Приморско.
Общи рехабилитационни нужди
5.      Участие на специализирани кооперации на хора с увреждания в Бебемания-2018, 7-ми Европейски форум за социално предприемачество и фестивал на детските усмивки „Слънце“; проведено пазарно проучване; разработен електронен каталог. 6.      Участие на специализирани кооперации на хора с увреждания в Бебе зона Бургас -2018, Организирано проучване опита и добрите практики на Португалия в социалното предприемачество.

 

 

 

Постигнати резултати:

 

 
1.      Изплатени са средства за доплащане за загубена работоспособност на 272 лица с увреждания от 26 кооперации от системата за първите три месеца на годината. За второ тримесечие е изплатено доплащане на 266 лица с увреждания от 26 кооперации и предприятия. За трето тримесечие на годината са изплатени средства за доплащане за загубена работоспособност на 254 лица с увреждания от 26 кооперации и предприятия от системата на Националния съюз на трудово-производителните кооперации. За четвърто тримесечие са изплатени на 246 лица от 26 кооперации средства за доплащане за загубена работоспособност. 2.      От 24 до 26.01.2018 г. се проведе курс за главни счетоводители и специалисти от кооперациите по следните теми: Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2017 г.; Промени в нормативната уредба на социалното и здравно осигуряване; Нови моменти в ЗКПО; Промени в ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗМДТ. В курса участваха 35 специалисти. От 15 до 18.04.2018 г. се проведе курс по кооперативен мениджмънт с председатели и ръководни специалисти от специализирани кооперации на хора с увреждания с участието на 45 човека. Темите в курса бяха: „Кооперативен мениджмънт при съвременните пазарни условия“; „Ролята на кооперативните предприятия за разширяване социалната интеграция на хората с увреждания“; „Ефективно използване на човешките ресурси в ТПКИ“; „Методика за разработване на проекти, финансирани от АХУ – социални и инвестиционни“; „Нови моменти в трудовото законодателство“. От 15 до 18.04.2018 г. се проведе курс със следните теми: „Основи и разясняване изискванията на Регламент /ЕС/ 2016/679 за защита на личните данни GDPR в сила от 25.05.2018 г.“; „Формиране на работната заплата“; „Промени в КТ от 2017 г. до настоящия момент и трудово-правни проблеми“. Участваха 40 специалисти от специализираните кооперации и предприятия на хора с увреждания. В периода 09-11.11.2018 г. в гр. Варна бе проведен курс на тема „Специализираните предприятия и кооперации – устойчив модел за интеграция на хора с увреждания“. В курса взеха участие 16 специалисти от 5 специализирани кооперации в Източна България. Сред акцентите в обучителната програма бяха поставени занятия, повишаващи качеството на взаимодействие между здрави лица и хора с увреждания в работната среда на кооперациите. В допълнение бе обърнато специално внимание на потенциалните положителни качества и трудови умения на хората с увреждания, които са били неизползвани или неустановени до момента.  От 11 до 13 декември 2018 г. се проведе курс на тема „Социална икономика. Социално предприемачество. Характеристики на социалното предприятие, като част от социалната икономика.“ Участие в курса взеха 30 специалисти от 15 специализирани кооперации на хора с увреждания. Работата на курса задълбочи познанията и уменията на участващите специалисти. Резултатите от проведения курс са преки познания за нормативните изисквания, организационната форма и добрите практики при развитие на модела на социалните кооперации в България. Ключово познание, курсистите придобиха в областта на определянето, достъпа и внедряването на иновации в специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. 3.      От 24.03 до 01.04.2018 г. се проведе първа смяна за рехабилитация на хора с увреждания от кооперациите за хора с увреждания от системата на НС на ТПК в хотел „Жеравна” – гр. Банкя. Участваха 46 лица с увреждания. От 28.04 до 06.05.2018 г. се проведе втора смяна за рехабилитация на хора с увреждания в хотел „Жеравна“-Банкя с участието на 46 лица. От 16 до 24.06.2018 г. се проведе първа смяна за рехабилитация на хора с увреждания в хотел „Ропотамо“-Приморско с участието на 30 лица с увреждания. От 07.07. до 16.07.2018 г. се проведе трета смяна за рехабилитация на хора с увреждания от кооперациите за хора с увреждания от системата на НС на ТПК в хотел „Жеравна” – гр. Банкя. Участваха 40 лица с увреждания. От 03.08 до 11.08.2018 г. се проведе четвърта смяна за рехабилитация на хора с увреждания в хотел „Жеравна“-Банкя с участието на 61 лица. От 21.09. до 29.09.2018 г. се проведе пета смяна за рехабилитация на хора с увреждания в хотел „Жеравна“-Банкя с участието на 65 лица. От 05.09. до 13.09.2018 г. се проведе втора смяна за рехабилитация на хора с увреждания в хотел „Ропотамо“-Приморско с участието на 30 лица с увреждания. 4.      От 16 до 18.03.2018 г. в Интер Експо център - София се проведе поредното изложение на бебешки и детски стоки „Бебемания“, в което взеха участие специализираните кооперации за хора с увреждания: КТ „Черноморка“-Бургас и КП „Дибико“-София. Направена е заявка за участие на специализираните кооперации: „ТПКИ „Родина“-Варна, КТ „Черноморка“-Бургас, Дибико ЕООД-София, произвеждащи детски стоки в есенното издание на изложението. Специализираната кооперация КТ „Черноморка“-Бургас взе участие във фестивал на детските усмивки „Слънце“, който се проведе от 01 до 03.06.2018 г. Направено е пазарно проучване за разработване на нови продукти, ориентирани към крайния потребител в България с цел осигуряване надомна работа за хора с увреждания Разработен е електронен каталог на предлаганите продукти от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, който е достъпен от официалната страница на НС на ТПК. Чрез него се правят поръчки от търговци и от крайни потребители. От 15 до 16 Септември 2018 година, в експозиционен център „Флора” гр. Бургас се проведе изложение „Бебе зона” , в което Специализираната кооперация КТ „Черноморка” участва със собствен щанд от 8 кв. м. Между 27.09. и 02.10.2018г. се състоя посещение в Португалия на работещи в кооперации и предприятия за хора с увреждания, членове на Съюза с цел проучване на добри практики в сферата на социалното предприемачество. Посетено бе Международното изложение за текстил и стоки за бита ModTissimo – гр. Порто, в което специално място бе отделено на социални предприятия. Проведени бяха делови срещи със социалните предприятия – участници в изложението и с ръководството на изложението. В рамките на работната програма се извършиха срещи с в Националния институт по рехабилитация и социални предприятия с цел опознаване на местните методи и практики за поощряване на заетостта сред хората с увреждания. От 19 до 21.10.2018 г. в Интер експо център се проведе специализирано изложение „Бебемания 2018“, в което участие взеха 3 специализирани кооперации на хора с увреждания. На обща площ от 36 кв. метра КТ „Черноморка“, ТПКИ „Родина“ и Дибико ЕООД представиха своите продукти. Изложението протече с изключително радушен прием от страна на потребителите, които повишиха своята оценка за качество и дизайн на предлаганите продукти от трите кооперации. Благодарение на изявата и трите кооперации установиха делови партньорства с търговски фирми, които, чрез покупките си ще гарантират работните места на наетите в кооперациите хора с увреждания. През 2018 г. бяха подкрепени за участие всички 26 кооперации за осигуряване на материали, консумативи и други необходими разходни пера за подготовка на тяхното участие в три специализирани изложения: Европейски форум за социални предприятия и кооперации, проведен от 16 до 18.04.2018 г. в хотел „Маринела“ гр. София; Изложение на социални предприемачи от варненски регион, проведено от 08 до 11.11.2018 г. във Фестивален и конгресен център гр. Варна и от 11 до 13.декември.2018 г. изложение в рамките на Регионален форум за социално предприемачество гр. София, проведено в зала „Универсиада“. През месец декември бяха закупени компютърни компоненти, необходими за реновирането и поддръжката на компютърния център към Център за професионално обучение на НС на ТПК, отговарящ за нуждите на обучението на специалисти от кооперациите на хора с увреждания.

 

 

 

 

 

Индикатор за ефективност:

 

Степен на постигане:
1.      Доплащането за загубена работоспособност допринася за достоен живот на хората с увреждания и техните семейства, както и за самочувствието им на независими хора. 2.      Повишава се квалификацията на представители на кооперациите, в които работят хора с увреждания. 3.      Лечебните процедури и рехабилитацията допринасят за подобряване здравето и физическото състояние на хората с увреждания и водят до тяхното по-активно включване в трудовата дейност на специализираните кооперации. 4. Участието в изложения за бебешки и детски стоки допринася за утвърждаване името и мястото на специализираните кооперации в производството на тези артикули. В резултат на разработения електронен каталог са получени благодарствени отзиви от кооперации, които получават поръчки и разширяват обхвата на своите клиенти чрез него. Проучен е опита и добрите практики на Португалия по отношение социалното предприемачество и поощряването на заетостта сред хората с увреждания. Участието в специализирани изложения на кооперации и предприятия на хора с увреждания предоставя възможност за подобряване потребителските нагласи към продуктите на специализираните кооперации и установяване на бизнес контакти, чрез които се осигурява устойчива заетост на хора с увреждания. Поддържането на съвременно състояние и функционална изправност на компютърната техника в обучителния център на НС на ТПК предоставя необходимата възможност за преподаване на актуални софтуерни продукти. Това е предпоставка за поддържане и непрестанно осъвременяване на познанията на специалистите в специализираните кооперации в съответствие с текущите изисквания за професионални умения на пазара на труда.

 

 

 

 

  Съставил отчета: Светла Вичева

 

 

  Ръководител: Стилиян Баласопулов


 

Годишен отчет за 2018 г. ››


Created & Hosting by BIAnet