Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Общо събрание
Конгресът е върховен ръководен орган на НС на ТПК. Той се състои от пълномощници на членовете на съюза, избрани от Общите им събрания.
Конгресът заседава:
1. Редовно - на всеки четири години.
2. Извънредно - по решение на Управителния съвет, по искане на Контролния съвет или на 1/3 от членовете на съюза по въпроси от неговата компетентност.

Решенията си Конгресът взема с обикновено мнозинство.

Конгресът:
1. Приема, изменя  и допълва Устава на Съюза;
2. Определя броя и избира с тайно гласуване членове и подгласници на Управителния съвет и на Контролния съвет и ги освобождава с тайно гласуване;
3. Избира и освобождава председателя на Съюза;
4. Одобрява отчета на Управителния съвет за четиригодишния период и счетоводния отчет на Съюза;
5. Приема заключението на Контролния съвет по отчета на Управителния съвет и одобрява доклада на Контролния съвет ;
6. Приема стратегически насоки и дългосрочни програми за развитие на дейността на съюза и др.

Created & Hosting by BIAnet